Privacybeleid

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's. Verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor deze internetpagina's is TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG (Industriestr. 32, 24963 Tarp). Verdere informatie over onze onderneming en de personen die haar mogen vertegenwoordigen, is te vinden in ons impressum. Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Om u onze website en de bijbehorende diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

- toestemming (art. 6 lid 1 onder a) DSGVO) - om contracten na te komen (art. 6 lid 1 onder b) DSGVO) - op basis van een belangenafweging (art. 6 lid 1 onder f) DSGVO) - om een wettelijke verplichting na te komen (art. 6 lid 1 onder c) DSGVO).

Wij zullen verwijzen naar de relevante terminologie in verband met de respectieve verwerking, zodat u kunt classificeren op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van art. 21 DSGVO.

Toegangsgegevens Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Er wordt ook aanvullende informatie over de browser van uw eindapparaat verwerkt.

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, te waarborgen.

Voor dit doel en uit hoofde van dit belang worden de volgende gegevens vastgelegd op basis van een belangenafweging:

- IP-adres van de computer die de oproep doet (gedurende maximaal 30 dagen) - besturingssysteem van de computer die de oproep doet - browserversie van de computer die de oproep doet - naam van het opgevraagde bestand - datum en tijdstip van het opvragen - hoeveelheid overgedragen gegevens - verwijzende URL.

Het IP-adres wordt uiterlijk na 30 dagen gewist uit alle systemen die in verband met de werking van deze internetpagina's worden gebruikt. Wij kunnen dan niet langer een persoonlijke referentie vaststellen op basis van de resterende gegevens.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de internetpagina's op te sporen en te corrigeren.

Contactformulier Wij bieden op onze website een contactformulier aan dat u kunt gebruiken om informatie over onze producten of diensten aan te vragen of om in het algemeen contact met ons op te nemen. Wij hebben de gegevens die voor u absoluut noodzakelijk zijn om een verzoek te beantwoorden, gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig.

Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te verwerken, u correct te antwoorden en u een antwoord te sturen. In het geval van specifieke verzoeken om inlichtingen worden de gegevens verwerkt om een contract na te komen of een contract te initiëren. In het geval van algemene vragen wordt de verwerking verricht op basis van een afweging van belangen.

Vragen die via het contactformulier op onze website worden ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te kunnen beantwoorden. In dit verband kunnen ook andere personen of diensten en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het formulier dat u hebt verzonden.

De formuliergegevens worden via het internet verzonden met gebruikmaking van gecodeerde verbindingen.

Cookies Op onze internetpagina's worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functies van onze internetpagina's mogelijk te maken.

Naast sessiecookies, die onmiddellijk na uw bezoek aan onze website automatisch door uw browser worden verwijderd, gebruiken wij ook persistente cookies, die niet automatisch worden verwijderd nadat u onze website hebt bezocht.

U hebt de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen er echter op wijzen dat het gebruik van onze internetpagina's dan slechts beperkt mogelijk is. Cookies installeren of starten geen programma's of andere toepassingen op uw computer.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op een afweging van belangen. Ons belang is het gebruiksvriendelijke bezoek van onze internetpagina's.

Om uw instellingen te kunnen opslaan, gebruiken wij de volgende cookies:

trixieWebshopCookieSettings Bewaartermijn: 1 jaar Op basis van deze opgeslagen informatie is het voor ons mogelijk rekening te houden met uw cookie-instellingen en onze internetpagina's dienovereenkomstig aan te passen.

Binnen deze cookie maken wij onderscheid tussen drie cookie-categorieën:

Vereiste cookies

sid / sidb2b / sidcms / sidpos / sidheimtierbedarf Opslagperiode: Einde van de sessie Deze cookies zijn zogenaamde sessiecookies en zijn absoluut noodzakelijk voor de werking en het functioneren van onze website.

Bepaling van geolokalisatie/taal Wij gebruiken een dienst van ipapi.com om de geolokalisatie/taal via het IP te bepalen. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op een belangenafweging, die moet bijdragen tot de correcte weergave van landspecifieke aanbevolen prijzen.

Het leverende bedrijf is gevestigd in Oostenrijk en valt derhalve onder de EU-DSGVO.

Functionele cookies

Google Maps Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Los daarvan zullen wij u, wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, ook om toestemming vragen voor het gebruik van Google Maps en voor het gebruik van eventuele cookies voor deze dienst. De dienst Google Maps wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Een passend niveau van gegevensbescherming voor elke overdracht van persoonsgegevens door Google Ireland Limited naar servers van Google in de VS wordt geboden op basis van de zogeheten standaardcontractbepalingen van de EU in combinatie met een opdrachtverwerkingsovereenkomst, zodat een passend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.

Google reCAPTCHA Bij het gebruik van formulieren maken wij gebruik van de reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited om bescherming te bieden tegen pogingen tot fraude en misbruik. Het gebruik van deze dienst is in het belang van de gegevensbeveiliging bij de indiening van formulieren, aangezien onderscheid wordt gemaakt tussen de invoer door natuurlijke personen en misbruik door machine- en geautomatiseerde verwerking. Niettemin vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze dienst aan het begin van uw bezoek aan onze website.

Een adequaat niveau van gegevensbescherming voor elke overdracht van persoonsgegevens door Google Ireland Limited naar servers van Google in de VS is gebaseerd op de zogenoemde standaardcontractbepalingen van de EU in combinatie met een opdrachtverwerkingsovereenkomst, zodat een adequaat niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.

Marketing Cookies

Opslagperiode: 2 jaar Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Deze ID stelt Google Analytics in staat terugkerende gebruikers op deze website te herkennen en gegevens van eerdere bezoeken samen te voegen.

_gid Opslagtijd: 24 uur Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.

_gat Opslagtijd: 1 minuut Bepaalde gegevens worden slechts maximaal één keer per minuut naar Google Analytics verzonden. Het koekje heeft een levensduur van één minuut. Zolang deze is ingesteld, worden bepaalde gegevensoverdrachten verhinderd.

Google Analytics Het webanalyse-instrument "Google Analytics" wordt op deze website gebruikt, voor zover u in die zin met het gebruik van cookies hebt ingestemd. Google Analytics is een zogenaamde webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan ook worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Aangezien wij echter op deze website de zogenaamde IP-anonimisering hebben geactiveerd en met Google Ireland Limited een overeenkomst inzake orderverwerking hebben gesloten, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Een adequaat niveau van gegevensbescherming voor elke overdracht van persoonsgegevens door Google Ireland Limited naar servers van Google in de VS is gebaseerd op de zogenoemde standaardcontractbepalingen van de EU in combinatie met een opdrachtverwerkingsovereenkomst, zodat een adequaat niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensverwerking in verband met Google Analytics vindt u ook op: https://policies.google.com/privacy.

TLS-versleuteling van e-mails De e-mailverzending is transportversleuteld met behulp van de Office 365-dienst van Microsoft Corporation. Wij gebruiken deze dienst op basis van een belangenafweging, aangezien het e-mailverkeer met onze klanten moet worden beschermd tegen onbevoegde derden.

Het passende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het gebruik van de zogeheten modelcontractbepalingen van de EU.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Facebook en Instagram Wij gebruiken onze Facebook-fanpagina en ons Instagram-account om informatie over ons en onze producten te verstrekken. En natuurlijk ook om contact te leggen en te communiceren met Facebook- en Instagram-gebruikers.

Technisch gezien wordt de gegevensverwerking verzorgd door Facebook. In dit verband verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie kunnen Facebook en wij echter samen verantwoordelijk zijn voor delen van de Facebook-fanpagina. Deze verwerking vindt dan plaats op basis van een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking, die hier kan worden geraadpleegd. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken voornoemde gegevens voor de exploitatie van onze website en voor de vervulling van contractuele verplichtingen jegens onze klanten of de bescherming van onze rechtmatige belangen.

In het geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens met het oog op verkoop en reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Vrijwillige informatie

Indien u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens op grond van de legitieme veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is. Ontvangers / doorgeven van gegevens

De gegevens die u ons verstrekt, worden in beginsel niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

Wij kunnen echter een beroep doen op dienstverleners voor de werking van deze internetpagina's of voor andere producten of diensten van ons. In dat geval kan het gebeuren dat een dienstverlener kennis krijgt van persoonsgegevens. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig - vooral met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging - en nemen alle door de gegevensbeschermingswetgeving vereiste maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit zien in de voorgaande toelichtingen. Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt hem als volgt bereiken:

TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG - functionaris voor gegevensbescherming - Industriestrasse 32 24963 Tarp.

Contactformulier Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de u betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Ten slotte heeft u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verwijdering van gegevens

Wij wissen persoonsgegevens wanneer zij niet langer hoeven te worden bewaard. Van een vereiste kan met name sprake zijn indien de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te verrichten, om garantie- en eventuele garantieclaims te controleren en toe te kennen of af te wenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in overweging genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Wijziging van deze mededeling betreffende gegevensbescherming

Wij herzien deze verklaring inzake gegevensbescherming wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of bij andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. Op deze website vindt u altijd de actuele versie.

Status: 03.02.2021

Deze cookietabel is gemaakt en bijgewerkt door het CookieFirst-platform voor toestemmingsbeheer.